Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 02/24) για την Προμήθεια Εργαστηριακής Συσκευής Μέτρησης Σωματιδίων Υδραυλικών Υγρών – Λιπαντικών – ΑΔΑ: 9ΖΞΘ6-ΥΧΗ

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Εργαστηριακής Συσκευής Μέτρησης Σωματιδίων Υδραυλικών Υγρών – Λιπαντικών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 38.340,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 47.541,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2024