Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 33/24 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Ετήσιων Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: Ψ5ΝΚ6-Θ4Ε

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη ετήσιων αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών Μονάδος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 99.137,22€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 01/07/2024