Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 63.022,62€ με ΦΠΑ 24% ή 58.787,00€ άνευ ΦΠΑ.

4. Δ.19_24 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ MΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (24PROC014797991)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Αναλωσιμων ΜΤΝ (Δ.19_24) (ΨΩ8Γ6-Γ0Σ) (24PROC014796568)

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 18/06/2024