Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 03/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια τριάντα (30) ΚΙΤ ασυρμάτων VHF/AM ICOM IC-A220 υπό P/N MBA-3 για την υποστήριξη PZL Μ-18B/BS της 359 ΜΑΕΔΥ (ΑΔΑ: ΨΗΜΕ6-ΟΚΡ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια τριάντα (30) ΚΙΤ ασυρμάτων VHF/AM ICOM IC-A220 υπό P/N MBA-3 για την υποστήριξη PZL Μ-18B/BS της 359 ΜΑΕΔΥ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και  και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΜΕ6-ΟΚΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 03_24 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ 359 ΜΑΕΔΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2024