Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού  του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 111.523,99€ με ΦΠΑ 24% ή 89.938,70,00€ άνευ ΦΠΑ.

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλύση Ιματισμού (Δ 16_24) (9ΟΩ66-Ρ0Φ) (24PROC014581122)

Δ.16_24 ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (24PROC014581733)

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2024