Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/24 του ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Αποκομιδής και Εκποίησης Ξυλείας από χώρους της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου με ΑΔΑ: Ψ1Ο86-4ΡΓ

Το ΜΥ FOB AKTION προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την αποκομιδή και εκποίηση ξυλείας από χώρους της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2024