Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/24 της 111ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Ξυλείας Μονάδας – ΑΔΑ: ΨΔΙ16-95Μ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/05/2024