Διακήρυξη 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας με ανταλλαγή του υπάρχοντος συστήματος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 136.400,00€ με ΦΠΑ 24% ή 110.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

Δ_ 18-24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (24PROC014608472) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.18_24 (9ΩΒΨ6-Η51) (24PROC014607888)

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 17/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2024