Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/24 του για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού (Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Test Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου  του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 42.400,00€ με ΦΠΑ 06% ή 40.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

Δ_15_24 Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (24PROC014582436)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (6Ζ5Α6-Ζ3Ζ) (24PROC014581899)

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2024