Διακήρυξη υπ’ αριθμό 02/24 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: ΨΕ336-119

H ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Ενενήντα (99.390,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα προκύψει με βάση το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης ανά είδος, που θα δοθεί επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας/Γενική Δνση Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 95, παρ.6 του ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 11/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2024