Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Ελεύθερων Μη Μισθωμένων Χώρων της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου – ΑΔΑ: 6ΥΩ36-Φ2Ι

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε επιφάνεια συνολικής έκτασης 1.214,50 (χιλίων διακοσίων δεκατεσσάρων και μισού)
στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2024