Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας – ΑΔΑ : Ψ94Δ6-ΠΚΨ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την την προμήθεια θέματος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 44.640,00€ με ΦΠΑ 24% ή 36.000,00€  άνευ ΦΠΑ.

Δ_12-24 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (ΑΔΑΜ 24PROC014416564)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (Ψ94Δ6-ΠΚΨ) (24PROC014416407)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2024