Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 204ΜΓΑΠ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους της 204ΜΓΑΠ – ΑΔΑ:ΡΝΣΒ6-ΗΛΡ

Η 204ΜΓΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 28/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2024