Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 06/24) βάσει του  άρθρου 20 του Ν.4412/16 (περί ανατιθέμενων συμβάσεων κατ’ αποκλειστικότητα)για την Προμήθεια Ζωνών– ΑΔΑ :ΨΧ4Σ6-5Θ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό βάσει του  άρθρου 20 του Ν.4412/16 (περί ανατιθέμενων συμβάσεων κατ’ αποκλειστικότητα) σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Ζωνών, προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, για χρονικό διάστημα τριών ετών συνολικής αξίας 226.710,00€ (διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 281.120,40€ (διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 19/04/2024