Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 07/24) για την Προμήθεια Συσκευής Εκπαίδευσης του Ιπτάμενου Προσωπικού στην Απώλεια Προσανατολισμού-ΑΔΑ:9ΩΩΩ6-Ω9Α

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθεια Συσκευής Εκπαίδευσης του Ιπτάμενου Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην Απώλεια Προσανατολισμού συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) άνευ ΦΠΑ ή δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (2.480.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων ποσοστού 6,2476%.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 17/04/2024