Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 08/24) για την Προμήθεια Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού – ΑΔΑ : 6ΥΞ26-Ψ7Ι

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμβασης  για την Προμήθεια Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού προς κάλυψη αναγκών της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 179.550,00€ (εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή 222.642,00€ (διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 346737)

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 18/04/2024