Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 206617 για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θέση Κορυφή» (ΕΚ-457Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4782/21, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (χωρίς βαθμολόγηση), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θέση Κορυφή» (ΕΚ-457Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 3.600.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

 

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 69ΘΛ6-ΑΑΞ

 

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 26/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 16/04/2024