Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine) Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00851 Έκδοση 2η – ΑΔΑ: ΨΤΚΒ6-4ΘΤ

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine) Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00851 Έκδοση 2η, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 191.302,42 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 237.215,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 16/04/2024