Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/24 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Αντικατάστασης Ελαστικού Αγωγού Καυσίμων – ΑΔΑ: ΨΦΡΣ6-56Θ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης ελαστικού αγωγού καυσίμων στην 117ΠΜ και 135ΣΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.999,98€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 27/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2024