Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 01/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΑΔΑ: Ψ23Π6-83Σ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εφτά λεπτών (99.901,07€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ23Π6-83Σ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01_24 ΧΑΡΤΙ ΥΑΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2024