Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την απόφαση Φ.583/667/Σ.146/15 Φεβ 24/ΑΤΑ/Γ2/4 , με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-03) -Επαναληπτικός Διαγωνισμός με Α.Α: 206002 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒ566-54Π

114ΠΜ-22-03_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

114ΠΜ-22-03_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

114ΠΜ-22-03_ΕΠΑΝΑΛ_ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

114ΠΜ-22-03_ΕΠΑΝΑΛ_ΕΕΕΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 20/02/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2024