Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 89.943,39€ με ΦΠΑ 24% ή 72.534,99€ άνευ ΦΠΑ.

3_ Δ_02_24 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ UP TO DATE με ψηφιακη υπογραφή ΑΔΑΜ 24PROC014313669

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ UPTODATE (ΨΖ3Μ6-Υ22) (24PROC014313046)

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2024