Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.210.596,54€ (δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/2000.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 15/04/2024