Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) – ΑΔΑ : 6ΦΓ06-ΗΓ4

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 666.750,00€ (εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 826.770,00€ (οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των νομίμων κρατήσεων.

Οι τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 338289)

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 02/02/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 08/03/2024