Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών-Θερινών )Ανδρών και Γυναικών – ΑΔΑ : ΨΔ9Υ6-2Β8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών – Θερινών)  Ανδρών και Γυναικών, προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, για χρονικό διάστημα τριών ετών 805.800,00€ (οκτακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ή 999.192,00€ (εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των νομίμων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΔ9Υ6-2Β8

Δ. 03_24

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 02/02/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 12/03/2024