Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/24) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.240 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ: 69036-ΔΕ3

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2024