Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 135ΣΜ για την Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους του Α/Δ Σκύρου – ΑΔΑ: 6ΦΧΘ6-Α78

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 28/02/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2024