Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 816.200,00€ με ΦΠΑ 6% ή 770.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΚΨ96-643

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014248269

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 20/03/2024