Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 86.445,00€ με ΦΠΑ 24% ή 76.500,00€ άνευ ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2024