Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80359,53€ με ΦΠΑ 24% ή 99645,82€ άνευ ΦΠΑ.

Δ_8_24 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (24PROC014318423)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΨΛΤΣ6-ΠΗΜ, 24PROC014317254)

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2024