Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.600,00€ με ΦΠΑ 24% ή 65.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΨΛΠΚ6-5ΩΔ) (24PROM014234108)

1. Δ.01-24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (24PROC014235314)

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 05/03/2024