Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων (TIRES – MLG/NLG), Α/Φ CL-215/415 (ΑΔΑ: 69ΧΚ6-Θ24)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. για την προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων (TIRES – MLG/NLG), Α/Φ CL-215/415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.781.408,33€) απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2024