Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204785 για την κατασκευή του έργου : Αντικατάσταση Θυρών σε Κτίρια του FOB Ακτίου και Λοιπές Συμπληρωματικές Εργασίες (ΠΡ-185Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αντικατάσταση Θυρών σε Κτίρια του FOB Ακτίου και Λοιπές Συμπληρωματικές Εργασίες” (ΠΡ-185Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 485.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 999Γ6-ΥΜΛ

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 24PROC014130794

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 17/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2024