Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια 100 Σετ Αναπνευστικής Συσκευής Ανοικτού Κυκλώματος για Ανάγκες των Ομάδων Επέμβασης Α/Δ της Π.Α-ΑΔΑ:6ΓΟ56-ΖΟΔ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθεια 100 Σετ Αναπνευστικής Συσκευής Ανοικτού Κυκλώματος για Ανάγκες των Ομάδων Επέμβασης Α/Δ της Π.Α, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 379.998,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων ποσοστού 6,2476% (306.450,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 15/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2024