Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Βιντεογαστροσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Γαστροσκοπίου και Ενός (1) Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ενός (1) Βιντεογαστροσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Γαστροσκοπίου και Ενός (1) Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.400,€ με ΦΠΑ 24% ή 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Ψ8Ν66-ΩΟΖ) (24PROC014183213)

5. Δ_7-24 ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (24PROC014185179)

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/02/2024