Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Μίας (1) Ιστοκινέτας Κλειστού Τύπου και Ενός (1) Μικροτόμου Αυτόματης Ευθυγράμμισης για το Εργαστήριο Κυτταρολογίας – Παθολογοανατομίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Μίας (1) Ιστοκινέτας Κλειστού Τύπου και Ενός (1) Μικροτόμου Αυτόματης Ευθυγράμμισης για το Εργαστήριο Κυτταρολογίας – Παθολογοανατομίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 99.200,€ με ΦΠΑ 24% ή 80.000,00€ άνευ ΦΠΑ.

Δ. 06_24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (24PROC014155693)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ) (9ΓΣΓ6-9ΙΓ) (24PROC014155319)

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2024