∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/23 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους του Α/Δ Σκύρου

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Υ816-ΧΑ1

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/12/2023