Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204767 για την κατασκευή του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ)» (Δ-973Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ)» (Δ-973Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 6.290.322,58 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 1.509.677,42 ΕΥΡΩ.

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΛΗ66-ΚΦ4

Η περίληψη της διακήρυξης όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013900372

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013899908

Τα τεύχη της μελέτης

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 06/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/01/2024