Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 36/23) για τη Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών Ετών 2025-2028-ΑΔΑ:9ΠΨ06-9Η5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών Ετών 2025-2028, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.326.977,20 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.645.451,73 €).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/01/2024