Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/23) για την Προμήθεια Συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για Παθήσεις Κερατοειδούς και τη Διενέργεια Επεμβάσεων Αμετρωπιών προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ (Επαναληπτικός του Δ.65/21) -ΑΔΑ:6ΦΡΙ6-ΞΨ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια ενός συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και την τριετής υποστήριξη αυτού μετά την παρέλευση της παρεχόμενης εγγύησης διάρκειας δύο ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.450.000,00 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 1.798.000,00 € (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 19/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/01/2024