Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 22/23) για την Επισκευή Υλικών Τail Rotor Blade Ε/Π AS – 332C1 Super Puma (O/N 23EC58) – ΑΔΑ : 6ΝΩ96-Ζ6Π

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή Υλικών Τail Rotor Blade Ε/Π AS – 332C1 Super Puma (O/N 23EC58) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 210.000,00€, απαλλαγμένου από ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 19/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/01/2024