Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 42/23) για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) Πληρωμάτων της ΠΑ στο ΑΦ FALCON 7X – ΑΔΑ :ΨΗ8Ε6-ΔΦ8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) Πληρωμάτων της ΠΑ στο ΑΦ FALCON 7X, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.440.000,00€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, απαλλασσόμενης ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του ν.2859/00.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 12/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2024