Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.947,19€ με ΦΠΑ 24% ή 65.280,00€ άνευ ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΩΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Δ.34_23) (Ψ0ΨΥ6-Π7Χ) (23PROC013881972)

4_ Δ_34_23 Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (23PROC013884183)

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/01/2024