Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.25/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρικές Συσκευές Χορήγησης Υγρών με Συνοδό Εξοπλισμό) για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρικές Συσκευές Χορήγησης Υγρών και Διαλυμάτων Μέσω Ηλεκτρονικής Αντλίας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού),  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 58.850,40€ με ΦΠΑ 13% ή 52.080,00€ άνευ ΦΠΑ

Δ_25_23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘ (23PROC013871897)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Δ.25_23) (Ψ0ΚΓ6-ΣΧ1, 23PROC013871007)

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2024