Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 135ΣΜ” (135ΣΜ-23-01)

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή περίφραξης και περιμετρικού φωτισμού στην 135ΣΜ» (135ΣΜ-23-01), προϋπολογισμού 4.ο0ο.οοο ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16.

135ΣΜ-23-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED