Ορθή Επανάληψη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 117ΠΜ» (117ΠΜ-23-01)

Αναρτάται ορθή επανάληψη της μελέτης του έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 117ΠΜ” (117ΠΜ-23-01), προϋπολογισμού 2.137.096,77 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ως προς την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -Άρθρα 1 και 4, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4412/16.

117ΠΜ-23-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED_ΟΕ