Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.28/23 για την Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την κάλυψη αναγκών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου στο ποσό των 99.200,00€ με ΦΠΑ 24% ή 80.000,00 άνευ ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής (23PROC013684144) (Ψ1ΗΞ6-ΓΥΘ)4_ Δ_28_23 Προμήθεια Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής 23PROC013686101 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/11/2023