Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΨΘ286-ΚΚ2

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδων Τετρακοσίων Δεκαέξι και Εξήντα Λεπτών (112.416,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/12/2023