Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 38/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Πεπτικού) – ΑΔΑ : 9ΛΥΑ6-ΓΓ8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «φάρμακα πεπτικού», προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 386.539,62 € (τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) άνευ ΦΠΑ ή 409.732,00 € (τετρακόσιες εννιά χιλιάδες εφτακόσια τριάντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% .

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 07/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2023