Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης υπ’ αρθμ. 06/23, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Ξυλείας της 117ΠΜ – ΑΔΑ: ΨΤΦΗ6-4ΣΛ

  • Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και ελεύθερη τιμή εκκίνησης οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας.
  • Περίληψη Διακήρυξης
  • Διακήρυξη
  • Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/11/2023